Үл хөдлөх эд хөрөнгийн үзлэг оношилгооны үйлчилгээ

Бид үл хөдлөх эд хөрөнгийн үндсэн бүтээц, инженерийн шугам сүлжээнд үзлэг оношилгоо хийж, асуудал илэрсэн тохиолдолд шалтгааныг тодорхойлох, дүгнэлт гаргах, цаашид хийх ажлын санал, зөвлөмж өгөх зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байна.
1

Барилгын үндсэн бүтээцийн ерөнхий үзлэг шалгалт хийх

2

Шугам сүлжээний үзлэг шалгалт хийх

3

Дотоод сүлжээний үзлэг шалгалт хийх

4

Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлын үзлэг шалгалт хийх