Үл хөдлөх эд хөрөнгийн засварын үйлчилгээ

Урсгал болон төлөвлөгөөт их засвар нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэ цэнийг хэвээр хадгалах төдийгүй өсгөн нэмэгдүүлэхэд онцгой үүрэгтэй. Бид үл хөдлөх эд хөрөнгийн үндсэн бүтээц, инженерийн шугам сүлжээнээс гадна мэдээллийн технологийн дуудлагат засварын үйлчилгээг үзүүлж байна.
1

Барилгын үндсэн бүтээцийн засвар

2

Шугам сүлжээний засвар

3

Дотоод сүлжээний засвар

4

Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилтын засвар

5

Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах үйлчилгээ

6

Мэдээллийн технологийн дуудлагат засвар үйлчилгээ