Үл хөдлөх эд хөрөнгийн төслийн төлөвлөгөө боловсруулах үйлчилгээ

Бид төслийн удирдлагад суурилсан аргыг ашиглан үл хөдлөх эд хөрөнгийн ашиглалт, борлуулалт, маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх цогц үйлчилгээг үзүүлж байна.
1

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн ерөнхий консепц боловсруулах

2

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийх

3

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах

4

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээ хийх

5

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулах

6

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн интерьер дизайн төлөвлөх